Ahas Maliga

Ahas Maliga

Ahas Maliga Sinhala Film
අහස් මාලිගා
Year: 1994

Cast: Amarasiri Kalansooriya / Shriyani Nugera / Rex Kodippili / Ruby De Mel / Herbert Amarawickrama / Sunil De Semaram / Denawaka Hamine / Teddy Vidyalankara / Sampath Thennakoon / Chandana Attanayake / D R Nanayakkara / Wilson Karu / Priya Ranasinghe / Kanthi Fonseka

Director: Sunil Ariyarathne

Subscribe Watch Trailer Share
Ahas Maliga
  • Ahas Maliga

    Ahas Maliga Sinhala Film
    අහස් මාලිගා
    Year: 1994

    Cast: Amarasiri Kalansooriya / Shriyani Nugera / Rex Kodippili / Ruby De Mel / Herbert Amarawickrama / Sunil De Semaram / Denawaka Hamine / Teddy Vidyalankara / Sampath Thennakoon / Chandana Attanayake / D R Nanayakkara / Wilson Karu / Priya Ra...