Akkara Paha

Akkara Paha

Akkara Paha Sinhala Film
අක්කර පහ
Year: 1970

Cast: Milton Jayawardhana / Anoma Waththaladeniya / Malani Fonseka / Janaki Kurukulasooriya / Shirani Kurukulasooriya / Shanthi Lekha / Ruby De Mel / Shriyani Perera / Vijerathna Varakagoda / Amarasiri Kalansooriya / Duglas Ranasinghe / Gamini Vijesooriya / Basil De Seram / Lional Deraniyagala

Director: Lester James Peries

Rent $1.49 Watch Trailer Share
Akkara Paha

1 Video

  • Akkara Paha

    Akkara Paha Sinhala Film
    අක්කර පහ
    Year: 1970

    Cast: Milton Jayawardhana / Anoma Waththaladeniya / Malani Fonseka / Janaki Kurukulasooriya / Shirani Kurukulasooriya / Shanthi Lekha / Ruby De Mel / Shriyani Perera / Vijerathna Varakagoda / Amarasiri Kalansooriya / Duglas Ranasinghe / Gamini Vij...