Parawarthana

Parawarthana

Parawarthana Sinhala Film
පරාවර්තන
Year: 2014

Cast: Somie Rathnayak / Pubudu Chathuranga / Dulani Anuradha / Nalin Pradeep / Geetakanthi Jayakody / Maureen Charuni / Sarath Kothalawala / Sithuni Mallawarachchi / Sanjaya Leelarathna / Janaka Ranasinghe / Ariyasiri Gamage / Bimal Jayakody / Amila Nadeeshani / Nilmini Kottege / Damitha Saluwadana

Director: Jayanath Gunawardhana

Rent $1.49 Watch Trailer Share
Parawarthana

1 Video

  • Parawarthana

    Parawarthana Sinhala Film
    පරාවර්තන
    Year: 2014

    Cast: Somie Rathnayak / Pubudu Chathuranga / Dulani Anuradha / Nalin Pradeep / Geetakanthi Jayakody / Maureen Charuni / Sarath Kothalawala / Sithuni Mallawarachchi / Sanjaya Leelarathna / Janaka Ranasinghe / Ariyasiri Gamage / Bimal Jayakody / Am...