Podi Putha

Podi Putha

Podi Putha Sinhala Film
පොඩි පුතා
Year: 1955

Cast: Sirisena Vimalaveera / Ananda Veerakoon / D.G.Hettiarachchi / Pushpa Jennet / G.D.Veerakkodi / M.R.Dias / Malani Ranasinghe / Premakaanthi / S.H.Jothipala / A.D.Martin / Eddie Junior / E.Marshal Perera / Pearl Vaasudevi / Chithra Vakishta / Kumari Manel

Director: Sirisena Vimalaveera

Rent $1.49 Watch Trailer Share
Podi Putha

1 Video

  • Podi Putha

    Podi Putha Sinhala Film
    පොඩි පුතා
    Year: 1955

    Cast: Sirisena Vimalaveera / Ananda Veerakoon / D.G.Hettiarachchi / Pushpa Jennet / G.D.Veerakkodi / M.R.Dias / Malani Ranasinghe / Premakaanthi / S.H.Jothipala / A.D.Martin / Eddie Junior / E.Marshal Perera / Pearl Vaasudevi / Chithra Vakishta /...