Punchi Hapannu Tele-Drama

Punchi Hapannu Tele-Drama

9 Episodes

Punchi Hapannu Tele-Drama Series
පුංචි හපන්නු
(Total Episodes - 17)

Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena Subasinghe / Martin Gunadaasa

Director: Prasanna Priyadharshana

Subscribe Trailer Share
Punchi Hapannu Tele-Drama
 • Punchi Hapannu Episode 01

  Episode 1

  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena Subasinghe / Martin Gunadaasa

  ...

 • Punchi Hapannu Episode 02

  Episode 2

  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena Subasinghe / Martin Gunadaasa

  ...

 • Punchi Hapannu Episode 03

  Episode 3

  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena Subasinghe / Martin Gunadaasa

  ...

 • Punchi Hapannu Episode 04

  Episode 4

  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena Subasinghe / Martin Gunadaasa

  ...

 • Punchi Hapannu Episode 05

  Episode 5

  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena Subasinghe / Martin Gunadaasa

  ...

 • Punchi Hapannu Episode 06

  Episode 6

  Punchi Hapannu Sinhala Tele-Drama
  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena...

 • Punchi Hapannu Episode 07

  Episode 7

  Punchi Hapannu Sinhala Tele-Drama
  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena...

 • Punchi Hapannu Episode 08

  Episode 8

  Punchi Hapannu Sinhala Tele-Drama
  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena...

 • Punchi Hapannu Episode 09

  Episode 9

  Punchi Hapannu Sinhala Tele-Drama
  පුංචි හපන්නු

  Cast: Shriyantha Mendis / Vishaka Siriwardhane / H.A Perera / Samudra Hikkaduwa / Buddhika Wickrama / Maali Jayaveerage / Shevan Senevirathne / Megha Gokula / Poorna Kodikara / Sajaani Perera / Indrajith Navinna / Vijerathna Varakagoda / Upasena...